جشنواره فروش ویژه به مناسبت راه اندازی سیدرنت

بهاره 1گیگ دیتاسنتر آلمان

استفاده از هارد های پر قدرت SSD

فضا 1000MB
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابس نامحدود
ساب دامین نامحدود
سایر امکانات نامحدود

هاست 100 مگ

استفاده از هارد های پر قدرت SSD

فضا 100MB
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابس نامحدود
ساب دامین نامحدود
سایر امکانات نامحدود

بهاره 1 گیگ دیتاسنتر برج میلاد آسیاتک

استفاده از هارد های پر قدرت SSD

فضا 1000MB
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابس نامحدود
ساب دامین نامحدود
سایر امکانات نامحدود
دامنه ملی هدیه 2عدد

بهاره 1 گیگ دیتاسنتر هنترز آلمان

استفاده از هارد های پر قدرت SSD

فضا 1000MB
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابس نامحدود
ساب دامین نامحدود
سایر امکانات نامحدود
دامنه .com

بهاره 1 گیگ دیتاسنتر برج میلاد آسیاتک

استفاده از هارد های پر قدرت SSD

فضا 1000MB
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابس نامحدود
ساب دامین نامحدود
سایر امکانات نامحدود
دامنه .com

بهاره 1 گیگ دیتاسنتر هنترز آلمان

استفاده از هارد های پر قدرت SSD

فضا 1000MB
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابس نامحدود
ساب دامین نامحدود
سایر امکانات نامحدود
دامنه .net

هاست 500مگ

استفاده از هارد های پر قدرت SSD

فضا 500MB
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابس نامحدود
ساب دامین نامحدود
سایر امکانات نامحدود

هاست 1 گیگ

استفاده از هارد های پر قدرت SSD

فضا 1000MB
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابس نامحدود
ساب دامین نامحدود
سایر امکانات نامحدود

هاست 2 گیگ

استفاده از هارد های پر قدرت SSD

فضا 2000MB
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابس نامحدود
ساب دامین نامحدود
سایر امکانات نامحدود

هاست 5 گیگ

استفاده از هارد های پر قدرت SSD

فضا 5000MB
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابس نامحدود
ساب دامین نامحدود
سایر امکانات نامحدود

هاست 10 گیگ

استفاده از هارد های پر قدرت SSD

فضا 10000MB
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابس نامحدود
ساب دامین نامحدود
سایر امکانات نامحدود